نمرات بخش کامپیوتر icdl1

icdl1

 

خانم جاودان – .

خانم جاودان – .heyther2b2.b

خانم جاودان – .sp.1a – Copy

خانم جاودان – .sp.1b

nakhaei.f2b.b

nakhaei.f3c

 

موسسه فرهنگ گستر در نظر دارد دوره های ذیل را برگزار کند لذا از متقاضیان درخواست میشود برای شرکت در دوره های ذیل باموسسه تماس حاصل نمایید:

MTCNA روزهای فرد ۱۹ تا ۲۱

MCSA 2016  روزهای جمعه ۹تا ۱۳

+NETWORK روزهای زوج ۱۵ تا ۱۷

#c روزهای زوج ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

شماره های تماس :

۳۲۴۴۱۲۳۲ داخلی ۱

farhangostar1@ کانال موسسه فرهنگ گستر

 

karami.b.f3(f) – Copy

karami.f2b.b

karami.f2b.b

karami.g.f2d

karami.g.s1

mohammadi.g.f3d(k) – Copy

mohammadi.g.f4b

 

shojaei.b.f2b

shojaei.b.f4a

.askari.g.f2d

 

sp1a زینلی

sp1b زینلی -

sp3e زینلی – Copy

soltani.g.f4a(k)

 

poryazdanpanah.3c.g

poryazdanpanah.4a.g

poryazdanpanah.f3d.g

poryazdanpanah.f4b.b- Copy

khosravi.b.sp.2d

 

 

باغینی.b.

باغینی.baghini.s2. – Copy

bahrami.f3b.g

bahrami.s3.g

bahrami.s3.g

 

eslami.g.f3a – Copy

eslami.g.f3a

eslami.g.f4b

amirifard.b.f4a

amirifard.f3a.b

amirifard.f4c.g.

amirifard.f4d.b

amirifard.g.f3b

amirifard.g.f3f

 

rashidi.b.f3a(k)

rashidi.b.f3b

rashidi.b.s1 – Copy

احمدی.g.