آغاز دوره های جدید در موسسه فرهنگ گستر

NETWORK روزها ی زوج ۱۷تا ۱۹(آغاز دوره دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲)

SQL روزهای زوج ۱۹ تا ۲۱(آغاز دوره چها رشنبه ۹۶/۰۸/۲۴)

فتوشاپ روزهای فرد ۱۹ تا ۲۱( آغاز دوره یک شنبه ۹۶/۰۹/۰۵)

Excel پیشرفته روزهای فرد ۱۷ تا ۱۹( آغاز دوره یک شنبه ۹۶/۰۹/۰۵)

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید

۳۲۴۴۱۲۳۲

 

نمرات خانم نجفیان ICDL2

ICDL2

javedan.b.f3c

javedan.b.f3d

spark2c.alemzadeh.b

karami.b.f2c

karami.b.f2d

s1.g.karami

s2.g.karami – Copy

s2.g.karami

mohammadi.b.f2a – Copy

mohammadi.b.f2a

nakhaei.b.ht2b2

 

shahrzad shojaei.g f2d

shahrzad shojaei.g f3c

shahrzad shojaei.g.f2c

askari.f3e.b

f3a(k).askari.g

f2d.b.askari

sp.1c.b

f2d.g.soltani

soltani.f2b.g

soltani.f3de.b

soltani.f3e.b -

 

e in mind sb.khosravi.b

spark1a.khosravi.g

spark3d.khosravi.g

spark3f.khosravi.g

rashidi.b.s2 -

rashidi.b.s3

 

s2 boys

s3 pm1

s3 pm2

s4 even

javedan.b.f3f

javedan.b.h2b1

javedan.b.spark1a

javedan.g.f3c

javedan.g.f3d

baghini.g.s3

f4c(t).pouryazdanpanah.b

pouryazdanpanah.f3b(t).b

pouryazdanpanah.f3d(t).b

pouryazdanpanah.f4d(t).g

 

karami.g.f4a

amirifard.f3a.g

amirifard.f4(t).b

amirifard.f4a(t).b

amirifard.f4a(t).g