آغاز دوره فوق تخصصی

موسسه فرهنگ گستر کرمان در نظر دارد یک دوره فوق تخصصی

DATA CENTER(CCNA &CCNP) با حضور استاد بین المللی جناب مهندس سلیمانی در کرمان برگزار کند از علاقه مندان درخواست میشود هر چه سریعتر با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

۳۲۴۶۱۱۵۳و۳۲۴۴۱۲۳۲

دپارتمان فناوری اطلاعات

 

آغاز دوره های جدید

آغاز دوره های جدید موسسه فرهنگ گستر در خرداد ماه ۹۶

ICDL1———————————– روزهای فرد ۱۹ تا ۲۰:۳۰

ICDL2———————————- روزهای زوج ۱۵تا ۱۷(شروع دوره ۹۶/۰۳/۲۷)

NETWORK—————————— روزهای زوج ۱۵ تا ۱۷ (شروع دوره ۹۶/۰۳/۲۷)

برنامه نویسی نوجوانان (روزهای زوج )از دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۲ ساعت ۹ تا ۱۱

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل نمایید :

۳۲۴۴۱۲۳۲

۳a(t).girlsامیری.oc

f3a) boys. Saljooghi

f4d) boys. Soltani

h1b1. boysجاودان .oc

f2b. girlsعسکری.oc

f2d. girlsعسکری.oc

4ad(t).boysکرمی نژاد.oc

f2a(k).girlsکرمی نژاد.oc

f3c(k).girlsکرمی نژاد.oc

f3c(t).girlsکرمی نژاد.oc

f3c.boysکرمی نژاد.oc

 

f2b. boyشهرزادشجاعی.oc

f3b(k). boyشهرزادشجاعی.oc

f4(t). girlsشهرزادشجاعی.oc

f2a. boysمحمدیc

f2a.boysمحمدیc

 

F3a(t) boys. Saljooghi

F4c(t) boys. Saljooghi

f3b. girlsاسما کرمی.oc

s4. boyاسما کرمی.oc

starter2 boysاسما کرمی

starter2. girlsاسما کرمی.oc

 

h1b2.girlsخسروی.oc

h2a1.boysخسروی.oc

H2B2. girlsخسروی.oc

h3b2. girlsخسروی.oc

h3a1.boysزینلی.oc

s1.girlsزینلی.oc

 

f2d.boysپوریزدان پناه.oc

f3b(t). boysاپوریزدان پناه.oc

f3c(t).girlsاپوریزدان پناه.oc

f4c(k). girlsپوریزدان پناه.oc

f4d(t).boysپوریزدان پناه.oc

h1b1. boysجاودان .oc

h1b1. girlsجاودان .oc

H2b2.boys. جاودان

 

۳b(k). girlsامیری.oc

3b(t).boysامیری.oc

f4b(t).boysامیری.oc

s3.boysبهرامیc

s3.girlsبهرامیc

s4.girlsبهرامیc

 

f2a.boysاحمدی.oc

f4d(T) احمدی.girls

h1b2.boysاحمدی.oc

f3a.girlsاسلامیc

f3b.girlsاسلامیc

f3c(t).boy.m.eslami

f4a.girlsاسلامیc